Title Image

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL EFECTUATĂ DE CĂTRE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ – INS

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Institutul Național de Statistică -INS

Date generale

Înainte să vă hotărâți dacă veți dori sa vizitați siteul nostru, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații, deoarece este important să cunoașteți ce date personale vor fi prelucrate, în ce scop și care sunt drepturile dumneavoastră, pentru a vă exprima acceptul în deplină cunoștință de cauză.

Institutul Național de Statistică vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date și a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Scopul și baza legală a prelucrării datelor personale

INS prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii obiectivelor Recensământului Populației și Locuințelor, strict în scop statistic. INS are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Informarea este destinată populației din România și se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea realizării, în anul 2022, a recensământului populației și locuințelor, în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România runda 2021, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor actelor normative subsecvente și cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și locuințelor și ale regulamentelor de punere în aplicare aferente rundei 2021 de recensăminte și cu recomandările Comisiei economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, precum și producerea indicatorilor statistici de recensământ.

INS prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea activităților legate de relațiile publice/petiționare la solicitările persoanelor fizice (vizate).

 

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care revin operatorului (INS), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din RGPD.

Categoriile speciale de date cu caracter personal, INS le prelucrează în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR.

Categorii de date personale prelucrate

INS colectează numai datele personale necesare în scopurile menționate și  solicită persoanelor vizate numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul INS sunt următoarele:

• în cazul formularului de preînregistrare de pe platforma de autorecenzare: CNP, adresă reședință, adresa de email;

• în cazul formularului de contact : nume, prenume, adresă de email, telefon.

 

Categorii de persoane vizate : vizitatori/respondenți ai site-ului.

 

Transferul datelor către terți

Accesul la datele confidențiale ale persoanelor vizate este limitat la nivelul reprezentanților Institutului National de Statistica pentru care este necesară accesarea acestor informații pentru atingerea obiectivelor recensământului, fără a fi transferate către terți.

Mecanismele de securitate a transferului de date și a celor de administrare a resurselor sunt asigurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în calitate de operator asociat cu care există un protocol, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Esența acestui protocol se găsește aici.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

1.Dreptul persoanei vizate de a fi informată în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal își are temeiul în articolele 13 și 14 din RGPD. Informațiile pe care trebuie să le primească se referă la identitatea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopul prelucrării și temeiul juridic. Acest drept poate fi exercitat.

2. Dreptul de acces (articolul 15 din RGPD) care prevede că persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective. Datorită prevederilor O.U.G. nr. 19/2020 precum și ale Legii nr. 190/2018, care prevăd derogări de la acest drept, acesta nu poate fi exercitat.

3. Dreptul la rectificare (articolul 16 din RGPD) stipulează că persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor sale cu caracter personal inexacte. Datorită prevederilor O.U.G. nr. 19/2020 precum și ale Legii nr.190/2018, care prevăd derogări de la acest drept, acesta nu poate fi exercitat.

4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat” – articolul 17 din RGPD). Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate. Acest drept nu poate fi exercitat datorită alineatului (3) al cărui text prevede că articolul nu se aplică când prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective – lit. (d).

5. Dreptul la restricționarea prelucrării (articolul 18 din RGPD). Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri prevăzute expres de RGPD. Datorită prevederilor O.U.G. nr. 19/2020 precum și ale Legii nr. 190/2018, care prevăd derogări de la acest drept, acesta nu poate fi exercitat.

6. Dreptul la opoziție (articolul 21 din RGPD). În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării, din motive legate de situația particulară în care se află. Datorită prevederilor O.U.G. nr. 19/2020 precum și ale Legii nr. 190/2018, care prevăd derogări de la acest drept, acesta nu poate fi exercitat.

Persoanele recenzate, din totalitatea drepturilor conferite de RGPD, au restricții la exercitarea celor prevăzute de articolele 15, 16, 17, 18 și 21, potrivit prevederilor legale ce reglementează această restrângere conform celor prezentate mai sus.

Drepturi

Exercitare

dreptul la informare art. 13 , art. 14

DA

dreptul de acces art. 15

NU

dreptul la rectificare art. 16

NU

dreptul de a fi uitat art. 17

NU

dreptul la restricționarea prelucrării art. 18

NU

dreptul la opoziție art. 21

NU

dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere

DA

dreptul de a depune o plângere în fața instanței competente

DA

Formularele pentru exercitarea drepturilor se găsesc aici.

Toate informațiile primite de la dvs. sunt confidențiale, scopul prelucrării este exclusiv statistic, datele cu caracter personal cu care operează INS nu sunt divulgate sau transmise nimănui.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop statistic pentru realizarea RPL runda 2021 are o caracteristică foarte importantă și anume că persoanele vizate pot fi identificate doar pe perioada colectării. Imediat după aceasta, datele sunt anonimizate, identificarea ulterioară a acestora fiind imposibilă.

INS nu prelucrează datele cu caracter personal în scopul creării de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din INS la adresa: dpo@insse.ro (tel. +40372317221) sau în format letric la sediul central INS sau la sediile Direcțiilor Teritoriale de Statistică.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support