Title Image

Informarea persoanei cu privire la rpl 2021 referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal

INFORMARE Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la recensământul populației și locuințelor din România, runda 2021, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD)

Prezenta informare este destinată populației din România și se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea realizării, în anul 2022, a recensământului populației și locuințelor, respectiv, în luna martie 2021, a recensământului de probă al populației și locuințelor pe întreg teritoriul țării, în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020 și cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și locuințelor și ale regulamentelor de punere în aplicare aferente rundei 2021 de recensăminte și cu recomandările Comisiei economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, precum și producerea indicatorilor statistici de recensământ.         

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu Recensământul populației și locuințelor din România sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).                                      

Definiții și termeni

Date cu caracter personal – orice informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la elemente de identificare cum ar fi un număr de identificare, numele, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Cookie – Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTPS cookie” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Operator – Institutul Național de Statistică (INS), cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 16, sector5, și direcțiile sale teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal conform legislației incidente în vigoare.

Operatori asociați – Serviciul de Telecomunicații Speciale și instituțiile publice prevăzute la art. 28 din O.U.G. nr. 19/2020.

Autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Principii

Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfășoară în conformitate cu principiile de protecție a datelor, prevăzute la articolul 5 din RGPD. Politica și procedurile INS sunt concepute astfel încât să asigure respectarea acestor principii.

 1. Legalitate, echitate și transparență. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.
 2. Limitări legate de scop. Datele cu caracter personal vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 3. Reducerea la minimum a datelor. Datele cu caracter personal vor fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
 4. Exactitate. Datele cu caracter personal vor fi exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate.
 5. Limitări legate de stocare. Datele cu caracter personal vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanei vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
 6. Integritate și confidențialitate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 7. Responsabilitate. Operatorul este responsabil și va trebui să demonstreze conformitatea cu reglementările europene privind protecția datelor cu caracter personal.

În vederea îndeplinirii sarcinilor ce-i revin pentru realizarea RPL runda 2021, potrivit legislației europene și naționale, INS are obligația să prelucreze alături de datele cu caracter personal generale cum ar fi: CNP, sex și categorii speciale ale acestora și anume etnia și religia. Temeiul legal al prelucrării își are sediul în prevederile articolului 6 alineatul (1) literele (c) și (e) din RGPD.

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate sunt efectuate de către personalul autorizat al instituțiilor și autorităților publice menționate în legislația ce reglementează organizarea și desfășurarea recensământului.

Mecanismele de securitate a transferului de date și a celor de administrare a resurselor sunt asigurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Drepturi

 1. Dreptul persoanei vizate de a fi informată în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal își are temeiul în articolele 13 și 14 din RGPD. Informațiile pe care trebuie să le primească se referă la identitatea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopul prelucrării și temeiul juridic. Acest drept poate fi exercitat.
 2. Dreptul de acces (articolul 15 din RGPD) care prevede că persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective. Datorită prevederilor O.U.G. nr. 19/2020 precum și ale Legii nr. 190/2018, care prevăd derogări de la acest drept, acesta nu poate fi exercitat.
 3. Dreptul la rectificare (articolul 16 din RGPD) stipulează că persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor sale cu caracter personal inexacte. Datorită prevederilor O.U.G. nr. 19/2020 precum și ale Legii nr.190/2018, care prevăd derogări de la acest drept, acesta nu poate fi exercitat.
 4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat” – articolul 17 din RGPD). Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate. Acest drept nu poate fi exercitat datorită alineatului (3) al cărui text prevede că articolul nu se aplică când prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective – lit. (d).
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării (articolul 18 din RGPD). Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri prevăzute expres de RGPD. Datorită prevederilor O.U.G. nr. 19/2020 precum și ale Legii nr. 190/2018, care prevăd derogări de la acest drept, acesta nu poate fi exercitat.
 6. 6. Dreptul la opoziție (articolul 21 din RGPD). În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării, din motive legate de situația particulară în care se află. Datorită prevederilor O.U.G. nr. 19/2020 precum și ale Legii nr. 190/2018, care prevăd derogări de la acest drept, acesta nu poate fi exercitat.

Persoanele recenzate, din totalitatea drepturilor conferite de RGPD, au restricții la exercitarea celor prevăzute de articolele 15, 16, 17, 18 și 21, potrivit prevederilor legale ce reglementează această restrângere conform celor prezentate mai sus.

Drepturi

Exercitare

dreptul la informare art. 13 , art. 14

DA

dreptul de acces art. 15

NU

dreptul la rectificare art. 16

NU

dreptul de a fi uitat art. 17

NU

dreptul la restricționarea prelucrării art. 18

NU

dreptul la opoziție art. 21

NU

dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere

DA

dreptul de a depune o plângere în fața instanței competente

DA

Toate informațiile primite de la dvs. sunt confidențiale, scopul prelucrării este exclusiv statistic, datele cu caracter personal cu care operează INS nu sunt divulgate sau transmise nimănui.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop statistic are o caracteristică foarte importantă și anume că persoanele vizate pot fi identificate doar pe perioada colectării. Imediat după aceasta, datele sunt anonimizate, identificarea ulterioară a acestora fiind imposibilă.

INS nu prelucrează datele cu caracter personal în scopul creării de profiluri.

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor din cadrul Institutului Național de Statistică la adresa de e-mail dpo@insse.ro sau în scris la sediul central din București, Bd. Libertății nr. 16, sector 5.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support